Medezeggenschaps Raad

De Medezeggenschapsraad (MR) van de school wordt gevormd door zes personen. Drie vanuit de ouders en drie teamleden. De MR werkt aan de hand van een ‘reglement medezeggenschapsraad’ dat op school ter inzage aanwezig is. De taak van de MR kan adviserend dan wel instemmend zijn.

De MR is vertegenwoordigd in sollicitatiecommissies, heeft onder andere instemmingsbevoegdheid met onder andere het formatieplan, geeft adviezen en denkt mee in diverse schoolbeleidszaken. Ouders binnen de MR zijn gekozen uit ouders die een of meer kinderen op school hebben. De leden worden gekozen voor vier jaar en met een maximum van twee termijnen. Alle ouders kunnen zich de kandidaat stellen. Ouders die zitting hebben in de raad hoeven geen lid te zijn van de Vereniging, wel dienen zij de grondslag te respecteren.

De schoolleiding informeert de MR op de volgende wijze:

  • Het doen toekomen van interne nieuwsbrieven
  • Door de MR-vergaderingen gedeeltelijk bij te wonen. De directeur is geen lid van de raad. Zij kan door de raad gevraagd worden te adviseren.

In onze MR hebben de volgende leden zitting vanuit de ouders:

  • Rob Vonk
  • Jantine Augusteijn
  • Heidi Kuiper

De personeelsgeleding bestaat uit:

  • Martina Boersma (voorzitter)
  • Esther de Graaf
  • Mariëlle van den Broek

Hiernaast treft u een flyer aan met het jaarplan van de MR.

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u mailen naar mr@pcb-ichthusschool.nl

Op verenigingsniveau is er ook een ‘gemeenschappelijke medezeggenschapsraad’ (GMR).